Metodiky práce s KamiNetem
 

Mluvnické kategorie u podstatných jmen
 

Komu je hodina určena: specializovaná třída, 6. ročník, začátek školního roku
Forma výuky: individuální práce

Hodina začíná rozcvičkou podstatných jmen. Žáci mají za úkol napsat co nejvíce podstatných jmen za 1 minutu. Po časovém limitu učitel společně se žáky zhodnotí, kdo jich napsal nejvíce. Vzhledem k tomu, že žáci se SPU často správně neurčí podstatné jméno, položí učitel nyní otázku, jak žáci poznají podstatné jméno. Teprve pak je žák, který napsal nejvíce slov, přečte a ostatní žáci kontrolují, zda se jedná skutečně o podstatná jména.

Po této přípravě budou žáci pracovat s KamiNetem. Zadáme jim cestu - KamiNet - čeština - podstatná jména - tahák. Vzhledem k tomu, že jde o žáky s dyslexií, je vhodné použít text s větším písmem, tedy odkaz "zvětšení taháku". Na začátku je třeba, aby se žáci soustředili na práci a věděli, co mají dělat. Proto je vhodné jim položit několik otázek, na které mohou odpovědi najít v taháku:
Jaké mluvnické kategorie se týkají podstatných jmen?
Jakou barvou jsou v taháku označené?

Potřebuje-li někdo něco připomenout, může se zeptat. Odpoví mu ostatní nebo učitel (učitel pouze tehdy, když nikdo z žáků neumí poradit). Teprve potom žáci společně s učitelem začnou vyplňovat jeden z testů, kde se určují mluvnické významy. Pracují v modrém testu. Postupně určují mluvnické významy a zaznamenávají do testu všichni stejné odpovědi. Učitel špatně zadané odpovědi nekoriguje. Po vyplnění odpovědí si žáci nechají test vyhodnotit stisknutím tlačítka "Výsledky". Ve vyhodnocovacím okně bude vypsáno i to, kde udělali chybu.

Nyní si ukážeme, jak se dá s chybou pracovat. Modré testy žákovi nejenom sdělí, kde má chyby, ale také mu umožní se do testu vrátit a opravit chybnou odpověď. Žáci často chybují v určování pádu podstatného jména. Společně se podíváme na tahák, který si otevřeme v sousedním okně, a porovnáme odpověď s možnostmi, které máme. Žáky je třeba přimět k tomu, aby se zamysleli nad svou odpovědí. Zda jejich řešení skutečně odpovídá patřičné pádové otázce. Žáci si tak připomenou pádové otázky a doplní správnou možnost. Vedeme je k tomu, aby se učili pracovat s tabulkami, mluvnickými pravidly a vyhledávali správná řešení.

Nyní se již mohou žáci pustit do samostatného procvičování testů. V tomto případě se jedná o testy nazvané "Pád - rod - vzor". Na závěr hodiny učitel vybere jeden z procvičovaných testů a nechá žáky vyplnit jeho zkoušecí variantu - fialový test. V závěru hodiny je třeba vyhodnotit práci žáků, ocenit jejich aktivitu v hodině a samozřejmě i výsledky závěrečného testu (testů).
 

Kompetence a jejich uplatňování

Kompetence k učení
Žák se v tomto případě učí využít nejvhodnější strategie v učení - práce s tahákem, oprava chyby.
Kompetence řešení problému
Zároveň se učí řešit problém - hledá podobné znaky, odlišnosti. Chce být úspěšný, a proto zkouší různé strategie při vyplňování testů.
Kompetence pracovní
Pokud není zvyklý na práci s internetem, jedná se o adaptaci na změněné pracovní podmínky. Žák se učí používat nové médium - internet, tentokrát za účelem vzdělávání a sebevzdělávání.
 

Vyhodnocení

Hodnocení považuji za nedílnou součást hodiny. Žák by měl vědět, co se učil, jak mu to šlo. Známky, kterých žák dosáhne ve vyhodnocení jednotlivých testů, jsou samozřejmě jen orientační a motivační. Doporučuji podle úrovně žáků při hodnocení brát v úvahu jen dosažení jedničky, případně jedničky a dvojky. V této hodině by mohl žák získat například hvězdičku. Hvězdičky uděluji za plnění malých úkolů. Za získání 7 hvězdiček získá žák jedničku. U žáků se SPU považuji takovéto odměny i na 2. stupni za nutnost. Potřebují častěji povzbudit než běžní žáci.
 

Zkušenosti

Při rozcvičce se často stává, že žák, který napsal nejvíce slov, nezvítězí, neboť psal i jiná slova než podstatná jména. V takovém případě čtou slova další žáci. Na tomto cvičení je dobře vidět to, že nejrychlejší nemusí být vždy vítězem, což je vhodné žákům připomenout.

Pokud se jedná o první hodinu vašich žáků v počítačové učebně pod vaším vedením, můžete se setkat s nepředvídatelnými problémy. V tomto případě se držím těchto pravidel: nepředpokládám u žáků žádnou znalost, vše vysvětluji od počátku. Vždy je lepší postupovat krok za krokem a být mile překvapený, než považovat něco za samozřejmost. Neznalost žáků dokáže nepříjemně zaskočit a nabourat plán hodiny.
 

 
Home