Metodiky
 

Pravidla přizpůsobování výukového webu a textu

pro žáky s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a poruchou pozornosti
 

1. Text
kontrastní oproti pozadí
větší velikost písma (dop. Arial 14)
použití bezpatkového písma (Arial, Verdana, Comic Sans)
 
2. Souvislý výkladový text
jasná a přehledná struktura
jednotná úprava
výrazné členění textu
zvýraznění klíčových slov,
nejlépe tučně
nepoužívat kurzívu ani podtržený text
pokud možno, aby se text vešel na obrazovku a nemuselo se rolovat
 
3. Pozadí
barevné, nikoli bílé
jednolitá barva, nikoli textura
preferují tmavé písmo na světlém pozadí
 
4. Prostředí
nerozptylující - (žádné banery, obrázky, vyskakující okna, dokonce v testech rozptyluje i stálé menu)
 
5. Orientace
snadná
přehledná
neměnící se
 
6. Testy
co nejkratší a nejpřesnější vyjádření úkolu
zaměření pouze na jedno pravidlo, teprve následně testy souhrnné
omezená velikost (10 - max. 20 úkolů)
velké písmo - větší než v textech
přístupné přehledy učiva (taháky) nebo zjednodušený výklad k připomenutí procvičovaného pravidla


Metodiky práce s KamiNetem
 

Zde najdete ukázky jednotlivých hodin, jak z části češtiny, tak z části angličtiny. Uvádím zde různé typy hodin. Jsou zastoupeny všechny ročníky 2.stupně základní školy, ukázky výuky ve specializované třídě i ve třídě s integrovanými žáky. Využívám jak skupinovou práci, tak individuální práci žáků.
 
Angličtina:
Předpřítomný čas, jeho tvoření - výklad nové mluvnice
Slovesa, pravidelné i nepravidelné tvary sloves v minulém čase
Práce se slovníčkem
 
Čeština:
Divadlo - seznámení s divadelními pojmy
Báje jako literární žánr, nácvik rozboru literárního díla
Mluvnické kategorie u podstatných jmen
Slovesa
 
Více informací o KamiNetu, co o něm říkají žáci, vyhodnocení sledování návštěvnosti a výsledky šetření zaměřené na využití těchto webových výukových stránek najdete v příspěvku: Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení
[on line] dostupné na: http://www.ikaros.cz/node/5298
vyšlo dne: 1.3.2009
 


Týdenní plány - zkušenosti s využitím týdenních bloků ve výuce českého jazyka žáků se specifickými poruchami učení
 

Na druhém stupni základní školy činí dotace na český jazyk obvykle 4 - 5 hodin týdně. V klasickém dělení výuky českého jazyka na sloh, literaturu a mluvnici bývá jedna hodina týdně věnována slohu, jedna výuce literatury a dvě mluvnici.

V okamžiku, kdy jsem se začala věnovat netradičním metodám výuky - projektové vyučování, dramatické metody... - potřebovala jsem změnit i její formu. Chtěla jsem, aby hodiny na sebe navazovaly. Pokud jsem totiž pokračovala až za týden, strávila jsem dost času opětovnou motivací a navazováním na předešlou hodinu.

Zjistila jsem, že u žáků se specifickými poruchami učení není problém navazovat druhý den tam, kde jsem předešlý den ukončila činnost. Téměř vše si pamatovali. Do druhého dne si žáci dokázali i něco malého připravit. Pokud je problém zaujal, těšili se, co je další den čeká. Rozhodla jsem se této jejich krátkodobé paměti využít v jejich i můj prospěch a začala jsem - před sedmi lety - vyučovat v týdenních blocích.

Jeden celý týden se věnujeme literatuře, další týden mluvnici, pokračujeme slohem a opět se věnujeme mluvnici. Tím dodržím celkový počet hodin věnovaných jednotlivým složkám jazyka. Jedná se o orientační dělení, protože často se jednotlivé složky prolínají.
 
Týdenní bloky z hlediska žáka

 • Žáci jsou zvědaví, co je čeká, o plány učiva se zajímají.
 • Nejvíce je zajímá, co si mají připravit na jednotlivou hodinu (přitom si to nemusí každý den psát nebo pamatovat).
 • Nezapomínají na dlouhodobé úkoly.
 • Vědí, co je v písemné práci.
 • Lépe si pamatují, co bylo v minulé hodině.
 • Pohodlí - jen občas si musí v aktovce vyměnit učebnici jazyka za čítanku.
 • Změna bloků je pro ně zajímavá, na některé bloky se těší.
   

Týdenní bloky z hlediska učitele

 • Musí si rozvrhnout učivo vždy na celý měsíc - výhodou může být, že ví, kdy budou volné dny, a může tedy taktizovat v přidělení dotace jednotlivým blokům. Také může zohlednit to, že byl nemocný a suplovalo se za něj. Ví, který blok byl celý odsuplován.
 • Po připomenutí mají již druhý den všichni žáci potřebnou učebnici, učitel podstatně méně bojuje se zapomínáním.
 • Promýšlí učivo v celotýdenní návaznosti.
   

Týdenní bloky z hlediska rodiče

 • Pokud jsou plány zveřejňovány, může pomoci svému dítěti s přípravou na jednotlivé hodiny
 • Je informovaný o průběhu vzdělávání.
 • Informace v době nemoci - není nutné chodit do školy pro úkoly, což se stejně na 2.stupni většinou nedělá.

 
Home