Metodiky práce s KamiNetem
 

Divadlo - seznámení s divadelními pojmy
 

Komu je hodina určena: 6. ročník - specializovaná třída
Forma výuky: práce ve skupinách

V rámci přípravy na hodinu je třeba z KamiNetu vytisknout literární pojmy - drama. Je vhodné použít stránku zvětšených pojmů, které jsou dobře čitelné a neobsahují další nadbytečné informace. Listů má být tolik, kolik bude skupin, a mají být rozstříhány buď na nepravidelné tvary, aby je bylo možno složit jako puzzle, nebo tak, aby od sebe byly odděleny jednotlivé pojmy a jejich vysvětlení.

Pak bude potřeba ještě jeden výtisk - výhodné je použít stejné okno, ale s jinak nastavenými barvami. Takto připravený materiál bude před hodinou umístěn viditelně ve třídě.

Na začátku hodiny se žáci rozdělí do skupin. Každá skupina dostane jednu sadu rozstříhaných pojmů a informaci, že text mají správně složit. Pro ty, kteří si nevědí rady, je určen zmíněný nerozstříhaný výtisk ve třídě. Žáci se mají domluvit, jak co nejlépe znázorní jednotlivé pojmy. Mohou vytvořit obraz, sehrát scénku. Na vše mají 15 minut, poté začnou jednotlivé skupiny scénky předvádět.

Učitel si v tento okamžik může poznamenat, jak postupovalo dělení do skupin, a pozoruje jejich současnou práci. Dělá si poznámky k práci jednotlivých skupin pro závěrečné hodnocení.

Po stanoveném limitu společně se žáky zkontrolujeme, zda všechny skupiny složily text správně. Skupiny začnou předvádět obrazy a scénky, které si vymyslely. Ostatní hádají, o jaký pojem se jedná. Pokud je scénka či obraz čitelný a ostatní žáci ho poznají, získá skupina bod. Body lze zaznamenávat jednotlivým skupinám třeba na tabuli. Bod by měla skupina získat i za složení textu.

Na závěr hodiny je potřeba zhodnotit postup práce jednotlivých skupin.

Za domácí úkol dostanou žáci zopakovat si pojmy, neboť příští hodinu budou na KamiNetu psát test. Příští hodina tedy musí začínat kontrolou domácího úkolu, tudíž vyplněním testu Divadelní pojmy na KamiNetu. Pak lze přistoupit k ukázce vhodného divadelního textu.
 

Kompetence a jejich uplatňování

Kompetence komunikativní
Žák se potřebuje domluvit ve skupině, musí tudíž naslouchat spolužákům, formulovat své myšlenky a nápady na organizaci práce, na sehrání scének nebo sestavení obrazů. Obhajuje své názory. Při vytváření obrazů používá řeč těla jako komunikační prostředek.
Kompetence sociální a personální
Diskutuje v malé skupině, spolupracuje ve skupině, učí se efektivně rozdělit práci.
 

Vyhodnocení

Vzhledem k tomu, že se jedná o 6. ročník, bude ještě potřeba připomenout nejčastější chyby při práci ve skupině. Zde je potřeba, aby učitel spolu se žáky zhodnotil práci každé skupiny. Pokud se jednalo o zásadní chybu při její práci, může jim body odejmout. Může se totiž stát, že skupina s největším počtem bodů může klesnout ve svém hodnocení kvůli chybám ve spolupráci.
Body získávají za:
správné přiřazení vysvětlení k pojmům
za čitelné znázornění pojmů
za spolupráci ve skupině
za práci v klidu bez pokřikování, dohadování a chování, které by rušilo ostatní skupiny
za zapojení všech členů skupiny
za splněný časový limit

Protože jsou žáci často zvyklí na známkování, je vhodné převést jim jejich výsledky i na známky. Hodnocení si zapíšou do žákovské knížky nebo do svých portfolií.
 

Zkušenosti

Vyplatilo se mi být na začátku hodnocení přísná. Dát si záležet na vyhledávání a konkrétním vyjmenování chyb. Častou chybou bývá zpočátku nerozdělení práce ve skupině všem členům. Veškerou práci udělají jen ti "dobří". Když zjistí, že je to důvod k odejmutí bodu, snížení známky, dávají si příště pozor a i tomu nejslabšímu dají úkol, který zvládne. Postupně se učí spolupracovat i s těmi, se kterými si třeba úplně nerozumějí.
 

 
Home