Curriculum vitae
 

PhDr. Kamila Balharová


 
 

Vzdělání:

2008
2.9.2008 ukončeno rigorózní řízení na Univerzitě Karlově - Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky. Absolvování státní rigorózní zkoušky a udělení titulu "doktor filosofie" (PhDr.)
Název rigorózní práce: Využití internetových stránek KamiNet ve výuce jazyků u žáků se specifickými poruchami učení.
Praktická část zveřejněna v časopise Ikaros
 
2001
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
magisterský studijní program: Speciální pedagogika - obor učitelství pro 2.stupeň speciálních základních škol, základních škol, speciální pedagogika - český jazyk
Speciální pedagogika - psychopedie, logopedie
 
1988
Střední pedagogická škola - obor vychovatelství - doplňková maturitní zkouška
1983
Gymnázium - zakončeno maturitou
 

Expertní týmy a odborné skupiny:


Národní ústav pro vzdělávání - Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru český jazyk a literatura: od května 2012 - 2019
VÚP - Expertní tým oboru didaktiky českého jazyka a literatury: květen - prosinec 2011

Členka celoevropského výzkumného projektu LITERACY financovaného Evropskou komisí v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci programu RP7. Expert na adaptaci online nástrojů pro dospívající a dospělé jedince s dyslexií.
 

Praxe:

Soukromá praxe - 2011 - dosud. Do poloviny roku 2021 jako vedlejší činnost. Aktuálně jako hlavní činnost. Obsahem soukromé praxe je speciálně pedagogické poradenství, lektorská a konzultační činnost, tvorba cvičebnic i knih zaměřených na rozvoj čtenářských dovedností u žáků s dyslexií.
Základní škola - 2008 - 2021 pozice uvolněného speciálního pedagoga, praxe s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné základní školy. Jednalo se nejvíce o žáky se specifickými poruchami učení, ale i o žáky s lehkým mentálním postižením nebo o žáky s Aspergerovým syndromem.
Základní škola - 1983 - 2008 postupně praxe na pozicích vychovatelka ve školní družině, učitelka na 1. stupni, učitelka českého jazyka na 2. stupni, speciální pedagog. Jednalo se o běžné základní školy, obvykle měly zároveň třídy pro žáky se specifickými poruchami učení.
 

Školení a kurzy:

Specializované kurzy
2.-3.5.2022 a 12.5.2022 školení Benaudira. ONLINE – Odborné vzdelávanie sluchového tréningu BENAUDIRA: MODUL 1: Základní vzdělávání s ťažiskovými tématy: "Deti a mladiství s těžkosťami ve škole", "Dospelí s hyperakúziou a s těžkosťami v porozumění řeči". BENAUDIRA Zentrum für Hörforschung und Hörtraining, vertreten durch Holger Raddatz Sonnenhügeldamm 78 – 49525 Lengerich - Deutschland. Překlad zajistila slovenská pobočka Centra Benaudira.
 
25.11.2021 19.11.2021 Supervize: Neuro-vývojová stimulace Marji Volemanové, Pohybem se učíme. Certifikát číslo 210010.
23.4.2021 on-line Mezinárodní konference na téma: Faktory ovlivňujícíc výsledky ve škole. Akreditace MŠMT-20589/2020-2-550.
23.3.2021 DYS2GO "Learning games for dyslexic young adults. ERASMUS No 2018-1-LV01-KA204-046970.
18.3.2021 webinář Vady zraku promítající se do předškolního a školního vzdělávání. Zkřížená lateralita z pohledu ortoptisty. Specifika očních pohybů u dyslexie. Mgr. Andrea Košťálová, Brno online.
4.2.2021 Dyskorunka 2021 „čtvrtstoletí s dyslexií – paradoxy, překvapení, zážitky a nekončící inspirace“ - Dys-centrum, Praha, akreditace MŠMT 12172/2017-1-560
 
24.10.2019 Supervize. Pohybem se učíme. Neuro-vývojová stimulace v školní praxi. - Institut neuro-vývojové terapie
1.10.2019 Dny prevence - Prevalis, Praha, akreditace MŠMT 25087/2016-1-764
16.-23.8.2019 Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina II. - Univerzita Karlova, akreditace MŠMT 14219/2018-1-629
5.4.2019 Škola jako místo setkávání - konference - Filozofická fakulta UK, akreditace MŠMT 34807/2017-2-172
 
20.11.2018 Dyskorunka 2018 aneb škola "čtení" k žití - Dys-centrum, Praha, akreditace MŠMT 12172/2017-1-560
10.11.2018 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v metodě Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina - 1.část - Centrum kognitivní edukace, akreditace MŠMT 13867/2018-2-440
26.10.-2.11.2018 Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina Základní II. - Centrum kognitivní edukace, akreditace MŠMT 13867/2018-2-440
27.9.2018 Krizové situace výuky - Prevalis, akreditace MŠMT 25087/2016-1-764
17.5.2018 Škola jako místo setkávání - konference - Filozofická fakulta UK, akreditace MŠMT 34807/2017-2-172
2.2.2018 Prevence ve škole - co dělat, když - Mgr. Michaela Veselá, akreditace MŠMT 15362/2015-1-497
 
14. - 15.12.2017 Pohybem se učíme. Neuro-vývojová stimulace v školní praxi - Institut neuro-vývojové terapie
30.11.2017 Dyskorunka 2017 aneb čtení na všechny způsoby, bez ohledu na dyslexii - Dys-centrum, Praha, akreditace MŠMT 11260/2017-1
10.11.2017 Festival pedagogické inspirace - Pomáháme školám k úspěchu o.p.s
23.6.2017 Úvodní kurz Neuro- vývojové stimulace Pohybem se učíme - Institut neuro-vývojové terapie
24.4.2017 Škola jako místo setkávání aneb učíme se pro život, ne pro školu - Filozofická fakulta UK, akreditace MŠMT 672-2015-1-178
3.2.2017 Jak vést obtížný hovor I. - Mgr. Michaela Veselá, akreditace MŠMT 7892/2015-1-306
 
14.8. - 19.8.2016 Čtením a psaním ke kritickému myšlení - letní škola - Kritické myšlení, akreditace MŠMT 36397/2015-1-894
15.4.2016 Škola jako místo setkávání aneb učíme se pro život, ne pro školu - Filozofická fakulta UK, akreditace MŠMT 672-2015-1-178
13.4.2016 Právní vědomí pedagogických pracovníků - Prevalis, akreditace MŠMT 17128/2015-1-538
 
26.11.2015 Dyskorunka 2015 aneb dyslexie od dětství po dospělost - co nám bere, co nám dává - Dys-centrum, Praha, akreditace MŠMT 16664/2014-1-477
9. - 10.10. 2015 Transakční analýza TA101 - SENA MŠMT 6842/2015-1-335
3.10.2015 Kognitivní pojetí vyučování matematiky - Centrum kognitivní edukace
30.9.2015 Dny prevence - Prevalis,SPPZ, Společně k bezpečí, akreditace MŠMT 21650/2013-2-565
srpen 2015 Certificate of attendance LPAD - B Training. Module 1 a 2 - The Feuerstein Institute
7.5.2015 Rozvoj osobnostně sociálních dovedností pedagogických pracovníků - Prevalis, akreditace MŠMT 30254/2014-1-794
20.3.2015 Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina Základní I. - Centrum kognitivní edukace, akreditace MŠMT 38 260/2012-201-669
12.1.2015 Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole - ZŠ Táborská, Praha, akreditace MŠMT 29879/2014-1-861
 
5.12.2014 ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje - Občanské sdružení Dys-centrum, akreditace MŠMT 16664/2014-1-477
8.10.2014 Právo ve škole - dílna - Mgr. Michaela Veselá, akreditace MŠMT 27 320/2012-25-201-506
22.8.2014 Čtením a psaním ke kritickému myšlení - letní škola - Kritické myšlení, akreditace MŠMT 12309/2013-201-265
15.8.2014 Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina Standard I. - Centrum kognitivní edukace, akreditace MŠMT 38 260/2012-201-669
22.5.2014 Já na to mám! Program rozvoje učebních strategií pro studenty SŠ s dyslexií - Občanské sdružení Dys-centrum, akreditace MŠMT 2305/2013-201-26
 
10.12.2012 Romské dítě ve škole - Prevalis o.s., akreditace MŠMT 32 859/2010-25-794
16.5.2012 Možnosti podpory žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - Prevalis o.s., akreditace MŠMT 3349/2011-25-93
15.3.2012 KUMOT - supervize - KUPROG, akreditace MŠMT 29 321/2009-25
30.12.2011 Krizová intervence v prostředí základní školy - Prevalis o.s., akreditace MŠMT 32 869/2010-25-794
20.6.2011 lektor projektu E-Bezpečí pro žáky. Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.
27.11.2010 Sfumato - Splývavé čtení - ABC Music, akreditace MŠMT 19 257/2008-25-337
24.3.2010 Dyskalkulie - reedukace mladší a starší školní věk - Občanské sdružení Dys-centrum, akreditace MŠMT 4128/2007-25-19
12.2.2010 Metody vyučování čtení - Občanské sdružení Dys-centrum, akreditace MŠMT 4128/2007-25-19
11.2.2010 KUPOZ - supervize - KUPROG, akreditace MŠMT 29 321/2009-25
9.12.2009 Lezení - základ grafomotoriky - Občanské sdružení Dys-centrum, akreditace MŠMT 4128/2007-25-19
5.6.2009 Předškolák a malý školák školní klima a programy primární prevence - PPP pro Prahu 7 a 8, akreditace MŠMT 20 787/05-25-230
15.5.2009 Metoda dobrého startu - Občanské sdružení Dys-centrum, akreditace MŠMT 10 734/2006-25-135
14.5.2009 KUPREV - Občanské sdružení Dys-centrum, akreditace MŠMT 21 077/05-25-196
20.11.2008 KUMOT - Občanské sdružení Dys-centrum, akreditace MŠMT 21 077/05-25-196
2.10.2008 KUPOZ - Občanské sdružení Dys-centrum, akreditace MŠMT 21 077/05-25-196
3.10.2006 Obrázkový test profesní orientace - Institut PPP Praha 9
8.11.2006 Sociometricko-ratingový dotazník - Institut PPP Praha 9
29.-30.11.2006 Seminář na téma: Feuersteinova teorie strukturálně kognitivní modifikovatelnosti a zprostředkovaného učení, problematika supervize. Právní problematika integrace. Dynamické vyšetření učebního potenciálu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami LPAD.
 

Specializované konference a semináře
15.4.2016 Konference Škola jako místo setkávání aneb učíme se pro život, ne pro školu - FF UK Praha akreditace MŠMT 672/2015-1-178
26.11.2015 Konference Dyskorunka aneb dyslexie od dětství po dospělost - co nám bere, co nám dává. - Dyscentrum, akreditace MŠMT 16664/2014-1-477
3.10.2015 Kognitivní pojetí vyučování matematiky - IV. mezinárodní konference, COGITO
17.4.2015 Konference Škola jako místo setkávání aneb učíme se pro život, ne pro školu - FF UK Praha
22.11.2014 Zkušenost zprostředkovaného učení - Centrum kognitivní edukace
23.5.2014 Od zápisu do zahájení školní docházky - Logopedická společnost Miloše Sováka
1.6.2010 Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP
19.4.2010 Konference v rámci programu celoživotního vzdělávání - Škola jako místo setkávání - Univerzita Karlova
 

Dramatická výchova:

2003 - 2004 kurs Drama-příběh-učitel v rozsahu 80 hodin, akreditace MŠMT 29 430/2003-25-173
25.září 1999 - Dramatická výchova ve škole v rozsahu 50 hodin v Jičíně, pořádalo Sdružení pro tvořivou dramatiku spolu s Katedrou výchovné dramatiky DAMU, akreditace 1997/99-20-58
1996 - Celoroční kurz „Dramatická výchova v základní škole“ v rozsahu 215 hodin
1995 - cyklus Tvořivá dramatika - organizovalo Pedagogické centrum, Praha 1
 

Jazykové vzdělávání:

Primary Teacher´s Academy - pořadatel Oxford University Press, Jungmannova 31, Praha 1:
1. 27.1.2004 What Makes a Good Lesson for Young Learners, akreditace MŠMT 32 851/2001-25-204
2. 6.4.2005 Beginning Writing, akreditace MŠMT 19 118/2004-25-117
3. 18.5.2005 Assessing Young Learners, akreditace MŠMT 19 118/2004-25-117
4. 8.6.2005 Beginning Reading, akreditace MŠMT 19 118/2004-25-117
5. 13.10.2005 Teaching Writing, akreditace MŠMT 19 118/2004-25-117
6. 30.5.2006 Vocabulary in Action, akreditace MŠMT 19 118/2004-25-117
7. 13.5.2006 Conference for Primary School Teachers, akreditace MŠMT 19 118/2004-25-117
Zakončeno certifikátem: This is to certify that Mgr. Kamila Balharová has successfully completed the Oxford University Press Primary Teacher's Academy - ukončeno dne 13.6.2006
 
8. 28.2.2007 Realizace ŠVP, akreditace MŠMT 10845/2006-25-181
 

Konference anglického jazyka:

26.4.2008 Project Conference, pořádala Oxford University Press - akreditace MŠMT 10845/2006-25-181
8. konference k využívání nových technologií ve výuce cizích jazyků 1.2.2008 v Kutné Hoře (č.j.10694/2006-25-122) - pořádala Asociace učitelů angličtiny
Vzdělávací akce projektu Motivací k metodice: Téma Cizí jazyk 13.11.2007, pořádala Asociace pedagogů základního školství v rámci projektu ESF
11.5.2007 English for Primary Teachers Conference, pořádala Oxford University Press - akreditace MŠMT 10845/2006-25-181
9.6. 2006 Conference on Teaching Very Young Learners, pořádala Oxford University Press - akreditace MŠMT 10845/2006-25-181 - pořádal Oxford University Press
6.konference k využívání nových technologií ve výuce cizích jazyků 2.2.2006 akreditace MŠMT, pořádala Asociace učitelů angličtiny
5.konference k využívání nových technologií ve výuce cizích jazyků konaný v Kutné Hoře- pořádala Asociace učitelů angličtiny.24.3.2005 akreditace MŠMT 19 064/2004-25-65
 

Informační a komunikační technologie:

12.9.2002 Certifikát o absolvování testu Z
2.1.2004 Úvodní modul Školení poučených uživatelů číslo 66-370/2003
11.10.2005 Volitelný modul číslo 2 PL-340/2004 Publikování na internetu
9.3.2005 kurs S DVPP - Multimediální tituly pro jednotlivé skupiny předmětů - interaktivní tabule 024/2005
2.5.2006 Volitelný modul číslo 010-pt-338/2005 ICT ve výuce českého jazyka a literatury
Znalosti z oblasti IS/IT:
Windows XP, Linux - kompletní uživatelské znalosti
MS Office, Open Office
Tvorba www stránek - HTML
 

Různé:

1982 - instruktorský kurs Ústřední školy ČSČK v Líšnu - oprávnění vykonávat funkci zdravotního instruktora
1996 - praxe na malotřídce v Jinočanech - 12 hodin
 

 
Home