Metodiky práce s KamiNetem
 

Slovesa
 

Komu je hodina určena: 9. ročník
Forma výuky: individuální práce žáků

V 9. ročníku potřebujeme rychle a efektivně zopakovat učivo, které již žáci probírali v nižších ročnících. Každý z nich si pamatuje něco jiného, takže potřebují pracovat individuálně. Na začátku hodiny žákům jasně vymezíme cíl - zvládnout zadané fialové zkoušecí testy na známku 1 nebo 2. Známky jim zapisuje učitel do sešitu. Pokud budou někteří žáci hotovi dříve, je na strategii učitele, jak je dále motivuje.

Mají zvládnout pouze 4 testy. Jeden test ze "osoba -číslo - způsob" (je pro ně jednoduchý, osobu, číslo a způsob si ještě pamatují), poté test "rod a vid" a jako poslední kterýkoli z testů "vid, třída a vzor". Aby se neustále neptali, který test mají zrovna teď tvořit, zapíší si do sešitu názvy testů, u kterých musí být na konci hodiny učitelem napsaná známka. Jinak je hodnoceno nedostatečnou.
Zápis:
osoba - číslo - způsob
rod
vid
vid, třída a vzor

Nyní nastupuje individuální práce. Protože již práci na počítačích znají, volí každý jinou strategii. Samozřejmě potřebují od učitele poradit, připomenout některé znalosti. Někomu stačí pořádně si přečíst tahák, někdo potřebuje připomenout, jak určujeme rod. Lze mu poradit a poslat ho, ať si nejprve udělá pouze test na rod. U toho žák zjistí, zda ho pochopil, to mu pomáhá v další práci. Někdo se rovnou pustí do vyplňování testů na známky, jiný začne procvičovacími testy. Každý už v této fázi ví, kdy dosahuje nejlepších výsledků.
 

Kompetence a jejich uplatňování

Kompetence k učení
V této hodině si žák skutečně vybírá pro efektivní učení pro něj nejvhodnější způsoby procvičování, aby dosáhl co nejlepšího výsledku. Organizuje si vlastní učení.
Kompetence sociální a personální
I když pracuje sám, je potřebná určitá míra ohleduplnosti k práci ostatních, aby je nerušil.
 

Vyhodnocení

Vyhodnocení v této hodině obvykle neprovádím. Další hodinu začínáme tím, že si zapíšeme získané hodnocení - průměr získaných známek. Probereme si, jaké strategie žáci uplatňovali a zda se jim dařilo, nebo nedařilo dosáhnout uspokojivého výsledku. Probereme, co komu nešlo a co si kdo potřebuje zopakovat. Navzájem si radíme.
 

Zkušenosti

Žáci se SPU integrovaní v běžné třídě dostali možnost vypracovat fialové zkoušecí testy na známku, která jim vyhovuje, a mohli stihnout menší počet testů.

Při první hodině tohoto typu si žáci myslí, že to hravě zvládnou. Pokud máte nadprůměrně nadanou třídu, musíte jistě nároky zvýšit. Moje zkušenosti však praví, že žáci velmi rychle vystřízliví. Za každý nevypracovaný test dostanou nedostatečnou, a ta zhoršuje celkový průměr známky, kterou za tuto hodinu získají. Tato hodina patří mezi velmi náročné pro učitele. Neustále chodí po učebně, pomáhá, radí, zapisuje známky, hlídá, aby žáci neporušovali pravidla. Poradit si mohou, ale ne ve fázi, kdy již vyplňují fialový test.

Jako motivace žáků v 9. ročníku se mi nejvíce osvědčil systém: kdo bude mít práci hotovou v požadované kvalitě, může si dělat "co chce". Vidina volné chvilky ve vyučovací hodině dokáže dělat divy. Na mně je, abych zvolila dostatečně náročné úkoly pro každého žáka, aby odměna byla dosažitelná, ale třeba jen 5 posledních minut z hodiny.

Na začátku hodiny, ve které chci procvičovat použití strategií učení, zadám úkoly, které mají v této hodině zvládnout. Dostanou seznam úkolů a současně jim sdělím, ať si vyberou, čím chtějí začít, a že na konci hodiny vyberu jeden ze zadaných testů, který pak splní na známku. Známka jim v tomto případě ukazuje, zda byli ve zvolené strategii úspěšní, či nikoli.

Žáci volí různé strategie. Někteří začnou prvním procvičovacím testem v seznamu a systematicky pokračují dál. Někteří si testy prohlédnou a začnou testem, ve kterém dělali nejvíce chyb při procvičování. Další si otevřou ještě jedno okno a používají tahák, který je uvedený na vstupní straně do testů. Jiní začnou pro ně nejlehčím testem. Na konci hodiny zadám jeden z testů k vyplnění. Známku z tohoto testu si zapíšeme do sešitu k seznamu úkolů. V následující hodině si vyměníme zkušenosti. Každý ze žáků řekne, čím začínal a proč. Zjistíme také, jaké měl výsledky, zda jeho strategie byla pro něj dobrá. Pokud dostal známku, která mu nevyhovuje, doporučím mu, aby příště zvolil jinou strategii, která mu může lépe vyhovovat.

Pravdou je, že pokud jsem s žáky neprobrala alespoň některé příklady strategie učení, nevěděli si rady. Vedla jsem je k tomu, aby vyzkoušeli více strategií, aby poznali, která je pro ně nejefektivnější. Učila jsem je, že by sice neměli rušit okolí, ale poradit se se sousedem není nic zakázaného. Také učitel je zde, aby poradil. Zdůraznila jsem ale, že zde učitel není proto, aby jim říkal správné odpovědi, ale že je může navést na použití taháku, připomenout učivo, které procvičují... Úkolem učitele je být poradcem těch, kteří tápou a nevědí si rady.

Žáci se SPU potřebovali pravidelné procvičování volby strategií alespoň dva měsíce - osm vyučovacích hodin, aby byli schopni zvolit pro ně nejvhodnější strategii.

Naučit žáky se SPU plánovat své učení, volit vhodnou strategii a organizaci učení je dlouhodobým úkolem, neboť je třeba, aby si tito žáci své strategie uvědomovali a chápali je.
 

 
Home