Metodiky práce s KamiNetem
 

Báje jako literární žánr, nácvik rozboru literárního díla
 

Komu je hodina určena: 6. ročník - běžná třída s integrovaným žákem se SPU
Forma výuky: zvlášť pracuje integrovaný žák, zvlášť zbytek třídy

V čítance pro 6. ročník (Styblík, SPN) je uvedena báje o Orfeovi. Na KamiNetu v literárních ukázkách je pak její část. Žáku se SPU vysvětlíme postup jeho práce. Nejprve doplňuje délky samohlásek. Tím se poprvé seznamuje s textem, obvykle ho ještě příliš nevnímá, spíše se soustředí na rozluštění toho, co má vybrat z nabízených možností. Potom může, ale není to nutné, udělat i druhý test na doplňování i/y v textu. Po splnění těchto úkolů přejde na "text s úkoly" a může si konečně přečíst text, aniž by ho rušilo doplňování.

Ostatní žáci ve třídě si zatím samostatně čtou text Orfea. Po přečtení celého textu příběh žáci za pomoci učitele převyprávějí, čímž se s celým příběhem seznámí i integrovaný žák. Nyní je již možné přikročit k řešení jednotlivých úkolů.

Pro efektivní využití času se zde naskýtá více možností.
 

Integrovaný žák má velmi pomalé pracovní tempo. V tomto případě zřejmě doplní pouze jeden z doplňovacích testů. Měl by plnit ten, který více odpovídá jeho poruše. Jestliže u něj přetrvávají i na druhém stupni časté chyby v délkách, bude vybírat délky samohlásek. Pokud se jedná o žáka s dysortografií, který má stále problémy s aplikací pravopisných pravidel, bude doplňovat i/y.

Jedná se o žáka s rychlým pracovním tempem. Ti ale většinou velmi chybují. V tomto případě bude vyplňovat oba testy a u jednoho z testů můžete mít stanoveno, jaké procento úspěšnosti bude považováno za splněný úkol. Pokud by přesto byl hotový dříve, než ostatní přečtou Orfea v čítance, může pokračovat do textu s úkoly. Zde si má znovu přečíst text a odpovědět na otázky. První část otázek je zaměřena na vyhledávání informací v textu a jejich zapamatování. Další úkoly jsou poté zaměřené na počáteční nácvik rozboru textu. Ani pro splnění těchto úkolů nemusí mít téměř žádné znalosti, neboť informace může vyhledat v pomocném textu nazvaném výklad.

Pokud se dostane až sem, může se snadno zapojit do společného řešení rozboru textu, ať už bude zvolena frontální nebo skupinová výuka. Může být o krok napřed, což zvyšuje možnost jeho uplatnění ve skupině, úspěch, a to má vliv na jeho sebevědomí a motivuje ho to k další práci.
 

Kompetence a jejich uplatňování

Kompetence k učení
S pomocí učitele volí žák pro sebe vhodné způsoby učení, učí se řídit vlastní učení, vyhledává informace v textu.
Kompetence k řešení problémů
Tím, že samostatně postupuje krok za krokem při práci s textem, učí se zároveň hledat a volit vhodné způsoby řešení zadaných úkolů.
Pokud učitel zvolí následně práci ve skupině, rozvíjí také kompetenci sociální a personální a komunikativní tím, že žáci spolupracují ve skupině, kde naslouchají druhým a snaží se o zapojení do diskuse.
 

Vyhodnocení

K vyhodnocení dochází již při doplňování délek nebo pravopisu i/y. Program zaznamenává procento úspěšnosti, takže žák průběžně vidí, jak se mu práce daří.

Učitel pracující frontálním způsobem by měl ohodnotit ty, kteří se aktivně zapojili do plnění úkolů - vypravování obsahu textu, rozbor textu.

Pokud žáci pracují ve skupinách, je dobré výsledky všech skupin veřejně přednést a zhodnotit a společně si ukázat, v čem se lišily a v čem se shodovaly. Mnohdy se tím učí navzájem, což považuji za efektivnější způsob učení.
 

Zkušenosti

Většinou jsem měla ve třídě, kde jsem učila, více než jednoho integrovaného žáka se SPU. Klidně jsem je nechala, aby společně doplňovali, ať už délky nebo pravopis i/y, a spolupracovali přitom. Pokud integrovaní žáci četli celý text stejně jako ostatní, brzy je to unavilo a snadno pak své úsilí vzdávali s vysvětlením, že se nebudou snažit, když celý text stejně nepřečtou včas. Tady však měli jen ukázku, navíc jiné úkoly než ostatní, a to je zaujalo.
 

 
Home