Metodiky práce s KamiNetem
 

Práce se slovníčkem
 

Komu je hodina určena: 7. ročník - běžná třída s integrovanými žáky
Forma výuky: nejprve frontální práce se třídou, navazuje práce ve dvojicích

Zopakování anglické abecedy, pak učitel říká jednotlivá písmena abecedy a žáci mají co nejrychleji vymyslet slovo, které tímto písmenem začíná.

Orientace ve slovníčku - kdo najde nejrychleji na KamiNetu slovíčka, která říká učitel (dřez, příborník, trouba, pračka, záclona...). Přitom by se měl snažit zadávat slovíčka, která žáci ještě neznají.

Nyní učitel zveřejní slova, která mají žáci správně a co nejrychleji najít a opsat do sešitu (střecha, klika, koupelna - známé slovíčko, které dělá problémy při psaní).

Dále budou pracovat ve dvojicích. Každá dvojice obdrží svůj prázdný papír. Jejich úkolem je sestavit co nejdelšího hada z anglických slov ve stanoveném čase. Slova se nesmí opakovat a musí začínat na poslední dvě písmena předcházejícího slova. Dvojice musí spolupracovat, protože nejde o to, kdo dřív nezvládne vytvořit navazující slovo, ale o společné sestavení dlouhého hada. Musí dávat pozor, aby se nedostali do slepé uličky. Pokud se jim to stane, mohou poslední slovo vyměnit. Psát musí čitelně, jinak jim práci učitel neuzná. Slova nemusí všechna znát, mohou je vyhledávat ve slovníčku na KamiNetu.

Po uplynutí stanovené doby si dvojice hady vymění. Nyní jde o to, aby hada rozdělili na jednotlivá slova a ta přeložili. Opět za pomoci slovníčku.
Příklad:
actorangentlemanorak
actor - orange - gentleman - anorak
herec - pomeranč, oranžový - džentlmen - teplá bunda
Na závěr hodiny učitel zhodnotí práci dvojic, ocení nejlepší. Snaží se vést žáky k tomu, aby sami dokázali říci, co se učili či naučili. Zda se naučili nějaké nové slovíčko, procvičili si vyhledávání slov ve slovníku, procvičili si abecedu...
 

Kompetence a jejich uplatňování

Kompetence k učení
Vyhledává informace a třídí je podle zadané instrukce. Zhodnotí výsledky své práce - svého učení.
Kompetence sociální a personální
Spolupracuje v malé skupině - dvojici - a svou prací ovlivňuje kvalitu společné práce.
Kompetence pracovní
Používá bezpečně a účinně materiály - zde počítač a konkrétní webové stránky. Dodržuje vymezená pravidla.
Kompetence komunikativní
Při práci ve dvojici musí žák vnímat (naslouchat), co říká a píše ten druhý, aby mohl správně navázat. Při rozkladu hada na jednotlivá slova a jejich překladu se učí rozumět jednomu z typů textů.
 

Vyhodnocení

Vyhodnocování probíhá několikrát za hodinu.

V 1. úkolu může žák, který nejrychleji vymyslí slovo, získat třeba bod. Stejně tak může učitel přistoupit k hodnocení úkolů 2 a 3. Zde je dobré body spočítat a udělat první společné vyhodnocení.

Na závěr hodiny je potřeba zhodnotit práci dvojic - jak žáci spolupracovali, zda se nehádali, nebyli příliš hluční a nerušili ostatní, jak dlouhého hada vytvořili a jak dlouhého hada přeložili. Zda všichni stihli udělat práci celou. Žáky je vhodné vést k tomu, aby si uvědomovali, zda strategie někoho jiného by pro ně nebyla lepší, aby si o strategiích povídali. Třeba byli neúspěšní jen proto, že si neuměli zorganizovat práci.
 

Zkušenosti

Protože se jedná o běžnou třídu s integrovanými žáky, doporučuji dát pozor na to, aby se ve dvojici nesešli dva integrovaní žáci. Podle mých zkušeností je lepší, když dvojice žáků stanoví učitel podle jejich schopností tak, aby jednotlivé dvojice byly vyvážené a zdánlivě spolu mohly soutěžit, i když se zde o soutěž přímo nejedná. Pokud se vám to podaří, budou mít i hadi podobnou délku a čas ukončení práce jednotlivých skupin také nebude příliš rozdílný. Pokud necháte sestavení dvojic na žácích, doporučuji připravit si doplňkové úkoly pro ty dvojice, které budou hotové příliš brzy.
 

 
Home