Metodiky práce s KamiNetem
 

Slovesa, pravidelné i nepravidelné tvary sloves v minulém čase
 

Komu je hodina určena: 7. ročník
Forma výuky: individuální práce žáků na počítačích

Pokud se učitel chce přesvědčit, zda jeho žáci zvládli pravidelné i nepravidelné tvary sloves v minulém čase, může si naplánovat hodinu, kdy znalosti prověří. Na začátku hodiny žákům rozdá seznam úkolů, za které mají získat známku. Pak už mohou pracovat samostatně.

Seznam je seřazen od nejjednoduššího k nejtěžšímu úkolu, ale oni mohou zvolit jinou strategii a začít jinde. Na konci hodiny však za každý nevypracovaný test dostanou pětku. Všechny známky se poté sečtou a vypočítá se jedna známka - hodnocení.
 
Seznam úkolů:
KamiNet - angličtina - mluvnice a testy
Test 7 - pravidelná slovesa 1
Test 7 - pravidelná slovesa 2
Test 7 - nepravidelná slovesa 1
Test 7 - nepravidelná slovesa 2
Test 7 - nepravidelná slovesa 3
Test 7 - nepravidelná slovesa 4
KamiNet - angličtina - procvičování sloves - zvol si pouze 1 z testů
Pravidelná slovesa 1 - 2 - 3
Nepravidelná slovesa 1 - 2 - 3 - 4
 
Základní pravidla:
Známky píše učitel. Kdo má hotový test, dá to najevo tím, že vstane. Jde o to, aby nerušil ostatní.
Za každý nevypracovaný test do konce hodiny dostane žák nedostatečnou.
Výhodné je brát zpočátku jakoukoli známku, kromě pětky. Pokud zbude čas, může si žák opravit tolik testů, kolik stihne.
V bodě 7 a 8 mají žáci psát pouze 1. tvar - překlad slovesa a 2. tvar - minulý čas. Celkem tak mohou získat maximálně 20 smajlíků za správné odpovědi.
 
Hodnocení:
0 - 4 smajlíky        pětka
5 - 8 smajlíků        čtyřka
9 - 12 smajlíků      trojka
13 - 16 smajlíků    dvojka
17 - 20 smajlíků    jednička

Před vyplňováním testů v bodě 7 a 8 se žáci mohou podívat na správné odpovědi, ale nesmí mít při psaní otevřené (ani na liště!) druhé okno s vyhodnocením. Pravidla by měla být již procvičena. Nemělo by se jednat o nic nového, o žádné nové a neznámé podmínky práce.

Učitel zaznamenává známky do přehledů jednotlivým žákům. Ve specializované třídě to jde, protože maximální počet zde má být 14 žáků (Vyhláška 62/2007). Ke konci hodiny už si mnozí žáci některé výsledky, se kterými nejsou spokojeni, opravují. Výpočet průměru známek a zhodnocení celé hodiny, včetně probrání, jaké strategie kdo použil a jak přitom byl úspěšný, je z časových důvodů třeba nechat na další hodinu.
 

Kompetence a jejich uplatňování

Kompetence k učení
Žák vybírá vhodné strategie k tomu, aby jeho výsledek byl co nejlepší. Učí se postupovat od jednoduššího ke složitějšímu.
Kompetence k řešení problémů
Učí se uvědomovat si zodpovědnost za výsledky své práce, kriticky je hodnotí.
Kompetence komunikativní
Využívá informační a komunikační technologie.
 

Vyhodnocení

První vyhodnocení proběhne na konci hodiny, kdy si žáci vymění informace o tom, jak kdo byl úspěšný, zda vše stihl, či nestihl, a učitel je uklidní s tím, že si vše proberou v klidu příští hodinu.

Celkovému vyhodnocení pak věnuje následující hodinu, kdy si žáci vypočítají průměr ze svých známek a většinou zjistí, že to není tak strašné, jak jim to třeba připadalo na konci minulé hodiny. Je důležité probrat s nimi jednotlivé strategie práce, které použili, a jejich úspěšnost.
 

Zkušenosti

Podle mých zkušeností se vyplatí udělat podobnou hodinu tak zvaně na zkoušku, třeba úplně stejnou, aby žáci věděli, co je vlastně čeká. Jsou pak jistější, případně příště vyzkouší jinou strategii práce, pokud se jim poprvé nedařilo.

Schválně zařazuji jednoduché testy založené na možnosti výběru z nabídky. Jejich množství převažuje, protože jsou pro žáky se SPU jednodušší. Na nich získají lepší známky, tím se zbavují stresu a lépe pak zvládají náročnější testy v bodě 7 a 8. Při práci v běžné třídě používám tyto úkoly pro integrované žáky, ostatním dávám pouze testy typu úkolů 7 a 8 a přidávám úkoly další. Také známkování je u běžných žáků třeba upravit.
Příklad úkolů pro běžné žáky vychází i z použití části odkazů:
KamiNet - angličtina - procvičování sloves - zvol si pouze 1 z testů
Pravidelná slovesa 1 - 2 - 3
Nepravidelná slovesa 1 - 2 - 3 - 4
KamiNet - odkazy - HOTPOT - sloupec B (Testy na HOTPOT zaznamenávají procenta)
Slož větu A-10
Minulý čas
KamiNet - odkazy - HOTPOT - sloupec C
Nepravidelná slovesa 1
Minulý čas

Jejich úkolem je jich stihnout co nejvíce. Na odkazu HOTPOT se již pohybují pouze v cizojazyčném prostředí. Mohou používat i slovníky na webu nebo tabulky nepravidelných sloves na KamiNetu. Důležité je, zda si dokáží poradit se vzniklou situací a řešit ji, ne pouze to, zda se všechno naučili.
 

 
Home