Metodiky práce s KamiNetem
 

Předpřítomný čas, jeho tvoření - výklad nové mluvnice
 

Komu je hodina určena: 8. ročník - specializovaná třída
Forma výuky: frontální výuka kombinovaná se samostatnou prací žáků na počítačích

Předpřítomný čas tvoříme pomocí tvarů slovesa "to have" a 3. tvaru sloves, tzv. příčestí minulého. Proto je vhodné nejprve zopakovat časování slovesa "to have". Žáci najdou "to have - časování" pod odkazem Test 2. Mají jednu minutu na to, aby získali jedničku z tohoto testu. Učitel měří čas, žáci si stoupnou, pokud již jedničku získali. Po minutě má učitel přehled, zda je nutné zopakovat pravidla vztahující se k tvarům slovesa "to have", či nikoli. Pokud více žáků zapomnělo, doporučuji znovu připomenout především pravidlo pro tvoření 3. osoby čísla jednotného a test nechat napsat znovu.

Teprve potom lze postoupit dál a zopakovat si 3. tvary sloves. Nejprve si žáci prohlédnou tabulku pravidelných sloves - odkaz je v Mluvnici 13 - a zopakují si pravidelné tvoření 3. tvaru pomocí koncovky -ed. Pak se podívají na nepravidelná slovesa, která najdou tamtéž. Projdou si společně pouze 1. tabulku a hned navážou v Testu 13 testem "3. tvar sloves 1". Jedná se o test, který tabulku procvičuje. Nyní už žáci vědí, jak mohou postupovat, znají strategii, a tak mohou dostat určitý čas na opakování 3. tvarů sloves.

Po procvičení 3. tvarů sloves je možné konečně vyvodit tvoření předpřítomného času, to naleznou v Mluvnici 13. Zde si společně přečtou výklad a zorientují se v první tabulce. Žáci budou tvořit věty v jednotlivých osobách. Pak se podívají na druhou tabulku a pokusí se aplikovat získané vědomosti - měnit osobu a k ní přizpůsobit správný tvar slovesa.

Zda žáci pochopili tvoření předpřítomného času, lze ověřit v testu "předpřítomný čas 1" v kapitole Test 13. Tím se zároveň zhodnotí, zda společné úsilí o zvládnutí tvoření předpřítomného času bylo úspěšné. Je dobré na závěr zopakovat, jak postupovali - postup si žáci zapíší do sešitu. Snadněji si pak doma při opakování postup vybaví.
Zopakovat časování slovesa "to have"
Zopakovat 3. tvary sloves
Přečíst si v Mluvnici 13 tvoření předpřítomného času
Prověřit si pochopení tvoření předpřítomného času v Testu 13 - předpřítomný čas 1
 

Kompetence a jejich uplatňování

Kompetence k učení
Žák se učí plánovat postupné kroky a organizovat svoje učení. Učí se hledat - zde za pomoci učitele - vhodné způsoby pro efektivní učení. Prověřuje si, zda pro něj tato strategie byla efektivní.
Kompetence sociální a personální
Žák se podílí na vytváření příjemné atmosféry, tentokráte ve skupině celé třídy. Čím klidnější atmosféra, tím více práce třída jako skupina udělá. Učí se brát ohledy na druhé, pomoci v případě nepochopení.
Kompetence komunikativní
Pracuje zde s různými typy textů a učí se je využívat.
 

Vyhodnocení

K vyhodnocení dochází hned v první a druhé části, kdy žák často zjistí, že si časování slovesa "to have" nebo 3. tvarů sloves pamatuje, a získá za test jedničku. Hodnocení získává od nezávislého zdroje - počítačového programu. Nebojte se, že jedna minuta na test je příliš krátká. Stačí k opakovanému vyplnění testu. Navíc potřebujete pouze zjistit, zda si žáci vybavují již probrané učivo.

K dalšímu hodnocení dochází na konci hodiny, kdy opět počítačový program zhodnotí, zda žák pochopil a správně vyplnil test zaměřený na tvoření předpřítomného času. Nezaměnitelnou úlohu zde však má učitel, který by měl zhodnotit práci třídy jako týmu, včetně toho, jak výsledky práce vidí on.
 

Zkušenosti

Osvědčilo se mi psát na konci hodiny postup, který jsme absolvovali, ať už jsme se dostali do kterékoli fáze práce. Někdy mají žáci tzv. "svůj den" a sebelépe připravená hodina neprobíhá podle plánu. Prostě se nemůžeme hnout z místa. Pak většinou volím radši variantu, kdy nestihneme veškerou přípravu, než abychom zdánlivě udělali všechno, ale žáci se nic nenaučili. Druhý den se totiž většinou velice rychle zopakuje to, co již bylo zvládnuto - jakoby se to uleželo - a obvykle se již snadno dostanou do cíle. To, že něco konečně chápou, že něco umí, je nejlepší motivace k dalšímu postupu. Zjistí, že se ničeho nového nemusí bát, protože to přeci zvládnou. Teprve poté, co umí mechanicky utvořit předpřítomný čas, přidávám jeho použití, neboť to je pro žáky se SPU podle mých zkušeností daleko složitější.
 

 
Home